Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac budowlanych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
A.1. Nazwa zamówienia publicznego:
Wymiana wykładziny podłogowej, montaż sufitu podwieszonego, odbojnic i poręczy na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ w Głubczycach w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. ,,Poprawa wydajności i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach" - PN / 21 / XII / 18.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wykładanie ścian,
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych,
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych,
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,
45442100-8 Roboty malarskie,
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych,
31524120-2 Oświetlenie sufitowe.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia:
część nr 1 - Wymiana wykładziny podłogowej na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ w Głubczycach - wg załącznika nr 6, 8 i 9 do SIWZ;
część nr 2 - Montaż sufitu podwieszonego, odbojnic i poręczy na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ w Głubczycach - wg załącznika nr 6, 8 i 9 do SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Miejsca wykonania/lokalizacja:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce.

B. Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa m.in. załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl, dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będąca integralną częścią SIWZ.

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem
w obecności jednego z pracowników Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu chęci przybycia.
Osobą do kontaktu w sprawie dokonania wizji lokalnej jest kierownik działu technicznego Pan Krzysztof Tichanów - nr tel. 77 48 01 190.

Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi szacunkowe określenie ilości robót, nie uwzględniające wszystkich wymogów SIWZ, w tym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB).

E. Pozostałe wymagania:
a) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w walucie Zamawiającego - PLN.
b) Termin płatności: przelew - do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie robót podpisany przez kierownika projektu.
Płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu protokolarnie zakresu prac.
c) Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
d) Termin usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy - max. 10 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy wad
i usterek przez Zamawiającego.
e) Oferta ma zostać sporządzona wg formularza ofertowo-cenowego (załącznik nr 1).
f) Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym kolorystykę i inne cechy estetyczne elementów wykończeniowych; każdy element wykończeniowy, estetyczny wymaga akceptacji Zamawiającego, przy czym akceptacja ta nie musi być wyrażona w formie pisemnej.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego w siedzibie zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat - III piętro
do dnia 16.01.2019r. godz. 10:00.
pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

Uwaga! Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty.

2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:
Wymiana wykładziny podłogowej, montaż sufitu podwieszonego, odbojnic i poręczy na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ w Głubczycach w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. ,,Poprawa wydajności i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach" - PN / 21 / XII / 18
Nie otwierać przed 16.01.2019r. godz. 10:10
3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
Otwarcie ofert:Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce, Dyrekcja - III piętro. dnia 16.01.2019r. godz. 10:10.
Termin składania:2019-01-16
Wymagania:Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ do 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy (wartość oceniana).
2. Termin rozpoczęcia realizacji umowy nastąpi wraz z protokolarnym przekazaniem placu budowy, które odbędzie się
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wzór przekazania placu budowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (wartość oceniana).
4. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego).
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

A. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:
1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.1.
2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.2.
3. zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.3.

Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać drogą pocztową lub kurierską pod warunkiem, że wpłyną one do siedziby Zamawiającego - Sekretariat, III piętro, w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać
z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
6. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
7. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
8. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia zostaną podane informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj.: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena,
a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830 oraz z 2018r. poz. 650 z późn zm.).
Zgodnie z ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Podstawą do obliczenia ceny oferty są: projekt budowlany, projekt wykonawczy i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W celu ułatwienia wyliczenia wartości oferty, Zamawiający udostępnia do wykorzystania przedmiar robót jako element pomocniczy. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
6. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i STWIORB, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz powinny być przez Wykonawcę skalkulowane w złożonej ofercie (bez dopisywania nowych pozycji do kosztorysu) - o ile dotyczy.
7. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
8. Cena ofertowa będzie stanowić podstawę do obliczenie wartości punktowej oferty.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający uzna poniżej opisane omyłki rachunkowe za oczywiste i poprawi je w następujący sposób:
11. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót wyszczególnionym w załączniku do SIWZ (Zamawiający dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki),
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również następujące koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej (jeżeli będzie wymagana), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zakresu robót
i istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak również do ogólnej ceny oferty,
d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.
12. Zamawiający uzna poniżej opisane omyłki rachunkowe za oczywiste i poprawi je w następujący sposób:
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
13. W przypadku poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki.
14. Zamawiający przypomina, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem np. KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego.
15. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.
16. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Powyższe dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
-mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy nie przechodzi na Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
Ranga
Cena (C)
60%

Okres gwarancji (G)
30%
Termin realizacji zamówienia (T)
10%
Razem
100%

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + G + T gdzie:
S - suma uzyskanych punktów
C - ilość uzyskanych punktów w kryterium ,,Cena"
G - ilość uzyskanych punktów w kryterium ,,Okres gwarancji"
T - ilość uzyskanych punktów w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Kryterium - Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------ x 100 x 60 %
Cena brutto badanej oferty

Kryterium - Okres gwarancji (G) obliczane wg punktacji:
12 - 18 m-cy - 10 pkt
19 - 30 m-ce - 20 pkt
31 - 36 m-cy i więcej - 30 pkt

Ilość punktów zdobytych w ofercie badanej
------------------------------------------------------------ x 100 x 30%
Ilość punktów możliwych do zdobycia (30)

Uwagi:
Termin gwarancji należy podać w miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 36 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 12 miesięcy.
W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny tj. 12 miesięcy.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z zależności stopniowej.

Kryterium - Termin realizacji zamówienia (T) obliczane wg punktacji:
do 45 dni kalendarzowych - 10 pkt
46 - 50 dni kalendarzowych - 5 pkt
51 - 60 dni kalendarzowych - 2 pkt

Uwaga!
Termin wykonania należy podać w dniach.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W przypadku nie podania w ofercie terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin maksymalny tj. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Kod CPV:45453000-7, 45110000-1, 45410000-4
Źródło: Internet i własne