Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14842847 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2018-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac geodezyjnych
Organizator:Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
Adres: ul. Sądowa 2, 45-033 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77/549-23-14
E-mail:
Opis:Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Brzeg - podział działek położonych w Brzegu przy ulicy Saperskiej - działki o numerach 144/1 i 163/6 arkusz mapy 7.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podziału geodezyjnego działek nr 144/1 i 163*6 przy ul. Saperskiej, arkusz mapy 7, obręb Południe, m. Brzeg, powiat brzeski, województwo opolskie wzdłuż przebiegającej granicy pomiędzy:
> terenem o podstawowej funkcji - przemysłowej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami (P) lub usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (11), w obrębie planowanego zainwestowania (w granicach terenu E21 P/11),
> a terenem o podstawowej funkcji - otwarte tereny upraw rolnych, łąk, łęgów itp. (RP), w obrębie istniejącego zainwestowania (w granicach terenu E 20 RP/W).
Orientacyjny podział działek przedstawia:
- mapa ewidencyjna (załącznik nr 1);
- graficzny (załącznik nr 2).
W celu dokonania wyboru wykonawcy związanego z wykonaniem ww. usługi zapraszam Państwa do przygotowania i złożenia oferty cenowej.
Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in: opłaty Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu, wypis z rejestru gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, aktualnego odpisu z Księgi Wieczystej, itp.).
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty uzyskania niezbędnych dokumentów geodezyjnych ponosi wykonawca. Wykonawca ponosi także opłaty związane z udostępnianiem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, nie później niż do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 11:00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność. Opakowanie (koperta) powinno@ być zaadresowane wg. poniższego wzoru:
Nazwo (firma) wykonawcy Adres wykonawcy
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu ul. Sądowa 2 45-033 Opole
Wykonanie prac geodezyjnych
Nie otwierać przed dniem 12 lutego 2018 r. godz. 11:15
W przypadku przesyłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym czasie zostanie doręczona do zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy. Złożenie oferty po terminie, zostanie odesłane wykonawcy bez jej otwierania.
Otwarcie ofert:Otwarcie oferty nastąpi w dniu 12 lutego 2018 r. o godzinie 11:15 w sali odpraw w budynku administracyjnym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2.
Termin składania:2018-02-12
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 60 dni kalendarzowych.
Wymagania:Wykonawcy i osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa wartość (cena) brutto oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (ważność dokumentu 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert).
Osoba(y) upoważniona(-e) do reprezentowania wykonawcy bądź podpisywania oferty, musi działać zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie rodzajowe np. do podpisania oferty, zawarcia umowy itp. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i wykonawcą. Oznacza to, że wykonawca składający zapytanie do zamawiającego, jego treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do przeglądania ww. strony internetowej do czasu otwarcia ofert, bowiem zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania dla wykonawców.
Ponadto informuję, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, toteż wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej dotyczące odwołań wobec czynności wykonywanych przez zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez ujawniania przyczyny.
Kontakt:W przypadku dodatkowych informacji, osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest kpt. Dariusz Jakimiuk, tel. 77/549-23-14 email: dariusz.jakimiuk@sw.gov.pl
Numer dokumentu:OI/KI-lnw.21.21.6.2018.DJ
Źródło: Internet i własne