Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Tytuł postępowania: Wykonanie remontu lokalu nr 29 w budynku przy ul. Rakowiecka 2 b w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu nr 29 w budynku przy ul. Rakowiecka 2 b w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Roboty w branży budowlanej:
Zakres prac:
a) Roboty rozbiórkowe - rozebranie posadzek z deszczułek
b) Roboty posadzkowe - ułożenie wykładziny PCV
c) Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów.
d) Wymiana listew przyściennych
e) Wymiana drzwi wewnętrznych.
f) Regulacja drzwi i okien
1.2. roboty w branży sanitarnej
-Umycie baterii natryskowej, wymiana baterii sztorcowej zlewozmywakowej, sprawdzenie szczelności instalacji wodnej w lokalu.
-Umycie brodzika z kabiną , umywalki, zlewozmywaka wraz z szafką, miski ustępowej typ. Kompakt wymiana deski sedesowe,. Montaż syfonu umywalkowego
- Demontaż kuchenki oraz montaż nowej, próba szczelności
- Wywóz złomu.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji . Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2019-09-12
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia
12 września 2019 r. do godziny 10.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-09-12
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.272.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: