Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlano-montażowych
Organizator:Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar ds. Nieruchomości w Krakowie
Adres: ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 502 014 321, tel. 502 014 206, tel. 502 04 327
Opis:,,Wykonanie robót budowlano-montażowych w najmowanych pomieszczeniach pod potrzeby FUP Nowy Sącz 2, ul. Kusocińskiego "
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w najmowanych pomieszczeniach pod potrzeby FUP Nowy Sącz 2, ul. Kusocińskiego. Zakres rzeczowy obejmuje: dostawę i montaż: stanowisk listowo - paczkowych z wspólną wagą wg Księgi Standardów, switcha, urządzeń instalacji zabezpieczeniowej: CCTV, SSWIN, SKD w tym fasownic mechanicznych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (instalacji zabezpieczeń)
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. w zakładce: Przetargi (http://przetarqi.poczta-polska.pl/)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury w Krakowie, Dział Inwestycji i Remontów Dunajewskiego 10, pok. 104, 33 - 300 Nowy Sącz do dnia 4 września 2018 roku do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2018-09-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 4 tygodni od dnia przekazania placu budowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wadium: nie wymaga się.
Zabezpieczanie należytego wykonania umowy: będzie wymagane.
Jedynym sposobem przyjęcia Oferty jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:
a) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy - tylko do wiadomości Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
b) informacja o zakończeniu postępowania (w terminie, w którym zawarto umowę z wybranym Wykonawcą) -do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
c) informacja o unieważnieniu postępowania - do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
d) o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny - do wiadomości wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
Kontakt:.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Zbigniew Kraska - tel. 502 014 321 - sprawy proceduralne,
2) Jerzy Janisz - tel. 502 014 206 - sprawy merytoryczne,
3) Janusz Buszta - tel. 502 04 327 - sprawy merytoryczne.
Numer dokumentu:ZO/32/2018/NNI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: