Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon (095) 73-87-101, 73-87-102 Fax (095) 73-87-100
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w Imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości
Al. Listopada 95 w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do składania ofert na
wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy
Al. 11 Listopada 95 w Gorzowie Wielkopolskim
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie I: Docieplenie elewacji frontowej
o wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej, rur spustowych
o czyszczenie ścian, docieplenie styropianem grb.14 em, wzmocnionych siatką z włókna szklanego i klejem wraz
z wyprawą elewacyjną,
o gruntowanie powierzchni zewnętrznych farbą gruntującą,
o malowanie farbą silikonową zewnętrzną zagruntowanych powierzchni,
o docieplenie ścian fundamentowych
o wywiezienia gruzu
Zadanie II: Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPSY)
o Odbiciu starych-odparzonych tynków, zmyciu i zeskrobaniu istniejących powłok ściennych ze ścian i sufitów,
o Uzupełnienie ubytków w tynku, wyszpachlowanie ścian i sufitów,
o Malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
o Malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych, balustrad, tralek, stolarki drzwiowej
o Lamperia z CAPAFLOCK CHIPS
o Wymiana stolarki drzwiowej - wejście na strych i do piwnicy
Zadanie III: Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej + WLZ + część administracyjna
o Wymiana instalacji elektrycznej
według zakresów robót określonych w załączonych przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszego
zaproszenia.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia bądź
dowolnie wybrane zadanie.
Zamawiający/Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Al. 11 Listopada 95, celem prawidłowej i bezkolizyjnej realizacji
zamówienia zastrzega sobie kolejność wykonywanych remontów tj.:
o jako pierwszy winien być wykonany remont ,,Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej + WLZ + część
administracyjna"
o jako drugi remont ,,Malowanie klatki schodowej"
o rozpoczęcia ,,Remontu elewacji" dowolne, zależne jedynie od dnia podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert: 2. Opisaną i zamkniętą Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 06.06.2019r. godz.09:00
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, którego termin zostanie ustalony po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji udzieli Kierownictwo ADM nr 5.
Termin składania:2019-06-06
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania: trzy miesiące od daty podpisania umowy na każde z zadań
Wymagania:Warunki realizacji:
o termin wykonania: trzy miesiące od daty podpisania umowy na każde z zadań
o okres gwarancji: 60 miesięcy na każde z zadań
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury,
o sposób rozliczenia: kosztorys zamienny sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie
wykonanej ilości robót budowlanych. Należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia
kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.
o sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy natęży sporządzić metoda uproszczona na podstawie
załączonego do oferty przedmiaru/oferty cenowej przy czym ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe
i nie będą zmienione w toku realizacji prac,
o sposób rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych : na podstawie protokołu robót dodatkowych, obmiaru
wykonanych robót i szczegółowego kosztorysu robót dodatkowych wg czynników kalkulacyjnych podanych
w kosztorysie ofertowym oraz średnich cen materiałów i sprzętu (bez K z) wyd. " Sekocenbud " na dany okres
rozliczeniowy,
Uwaga !
o W kosztorysie ofertowym Wykonawca obowiązany jest wskazać i wycenić materiał/system/technotogii
w jakiej zamierza realizować w/w zadanie.
o Na etapie realizacji robót, celem weryfikacji, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawezwania przedstawiciela
technicznego Firmy, której system zaoferowany został przez Wykonawcę.
Przed złożeniem oferty zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej na nieruchomości jako
czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w taki sposób aby umożliwić Identyfikację miejsca jej
przeznaczenia (np, przez wskazanie oznaczenia sprawy)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem
w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające
wymogów formalnych,
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. - złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. - złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. - złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje
najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych 2 tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami..
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona
możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje,
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie
Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do
złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail
wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701
Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:1. Kryteria Oceny ofert: najniższa cena
Numer dokumentu:TZP -002/6WM -ADM 5/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: