Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 56 470 61 00, faks: +48 56 470 64 40
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku rozdzielni i nastawni, ogrodzeniu oraz na drogach wewnętrznych w stacji elektroenergetycznej 110/15kV
Brodnica Grunwald
rodzaj zamówienia: KI roboty budowlane ? dostawy ? usługi
Miejsce i termin składania ofert: 9) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: w siedzibie Zamawiającego, Ul. Gen. Bema 128, w sekretariacie ogólnym (pokój 81) b) w terminie do: 06.10.2021 r., do godz. 12SS
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: w siedzibie Zamawiającego, Ul. Gen. Bema 128, sala konferencyjna 132, III piętro. b) data: 06.10.2021r., godz. 1215
Termin składania:2021-10-06
Miejsce i termin realizacji:4) Termin realizacji zamówienia: 15.12.2021r.
Wymagania:7)Warunki Zamówienia: Udostępnione sa w formie elektronicznej na stronie internetowej httD://biD.energa-oDerator.pl Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA. 8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia.
Uwagi:11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego) z zachowaniem zasad określonych ustawąz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami)

5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %): cena brutto-100%,
6)Termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego) z zachowaniem zasad określonych ustawąz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
Numer dokumentu:732/W/21/Oddział Toruń
Źródło: Internet i własne
Załączniki: