Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16180786 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia terenu
Organizator:Urząd Gminy w Budrach
Adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606, Budry
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (87) 4278003 , tel: (87) 4278067 , fax: (87) 7351017 ,
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm pod urządzeniami do ćwiczeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Budry i Ołownik. Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy odsączającej oraz podbudowy, osadzenie obrzeży, ułożenie kostki brukowej betonowej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna z przedmiarem robót.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.10.2018 r., do godz. 12.00 (liczy się termin wpływu oferty) w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry pok. nr 4 sekretariat lub przesłać pocztą, kurierem.
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r. r., o godz. 12.05 w siedzibie zamawiającego.
Termin składania:2018-10-19
Miejsce i termin realizacji:3. Warunki realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.11.2018 r. Wymagany okres gwarancji: 3 lata
Wymagania:4. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.
5. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składa następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) inne: karty katalogowe proponowanych urządzeń

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji postępowania jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
5) Cena podana przez wykonawcę nie może ulec podwyższeniu przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy, które Wykonawca winien dołączyć do oferty celem udokumentowania prawa do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia.
5) Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
6) Oferty powinny być jednoznaczne.
7) Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.
9) W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od wykonawcy przedstawienia oryginałów.
Uwagi:2. Kryteria wyboru ofert
cena - 100%

11. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Kontakt:10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: Tadeusz Łyczewski, Bogdan Maczuga, tel. 87 4278003, e-mail: ug@budry.pl
Źródło: Internet i własne