Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18671540 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wycinki drzew i krzewów
Organizator:Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o
Adres: ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. nowodworski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: , 22 346 4105, 22 346 40 00, Faks: 22 346 40 05
E-mail:
Opis:,Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie planowanego parkingu PA-2 wraz z odkupem drewna uzyskanego z
wycinki". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu oraz
wymagań technicznych, został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Specyfikacja:6. Zamawiający przewiduje spotkanie z wykonawcami w ramach wizji lokalnej - szczegóły
zawarte są w Rozdz. II ust. 5 SIWZ.
. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.modlinairport.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora
Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, budynek nr 5, w pokoju nr 100, najpóźniej
do dnia 31.01.2020 r. do godz. 12;00
Otwarcie ofert:12. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, budynek nr 5, w dniu 31.01 .2020 r. o godz. 12;15.
Termin składania:2020-01-31
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania przedmiotu umowy do 50 dni od dnia
podpisania umowy, z tym że wycinka drzew nastąpi do dnia 28.02.2020 r.
Wadium:1 500,00 PLN
Wymagania:4. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Wadium: 1 500,00 zł.
10. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
13. Kryteria oceny ofert: cena -100 %.
Kontakt:14. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: Osobą uprawnioną do kontaktów z
Wykonawcami jest
p. Ewa Dudek - Specjalista ds. Zamówień i Kontraktów, nr telefonu:
22 346 4105, adres e-mail: e.dudek@modlinairport.pl
Numer dokumentu:P-005/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: