Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18379113 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie obsługi prawnej
Organizator:Gmina Miejska Łeba
Adres: ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. /faks +48 598661510 / +48 598661337
E-mail:
Opis:obsługę prawną Gminy Miejskiej Łeba
II. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Łebie, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych, w których gmina posiada 100% udziałów w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
W zakres bieżącej obsługi prawnej wchodzi w szczególności:
a) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta oraz opiniowanie tychże aktów pod względem formalno-prawnym,
b) sporządzanie projektów przepisów prawa miejscowego w sprawach szczególnie skomplikowanych,
c) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz świadczenie pomocy prawnej podczas obrad,
d) udzielanie porad, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji prawnych ustnie lub w formie pisemnej na żądanie pracownika,
e) opiniowanie projektów: umów, porozumień, statutów, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw,
f) sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych w sprawach szczególnie skomplikowanych,
g) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach,
h) uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku prawnego,
i) opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
j) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przed sądami, urzędami, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Gminy,
k) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego na rozprawach odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
l) informowanie zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących jego działalności,
m) udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
n) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności gminy oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm./ lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm./.
3. Radca prawny lub adwokat zobowiązany będzie do wykonywania czynności obsługi prawnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w każdy dzień roboczy danego miesiąca w wymiarze nie mniej niż pięć godzin w każdym dniu. Ponadto, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia powinno być wliczone świadczenie usługi obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w sposób zdalny (konsultacje telefoniczne i mailowe) w wymiarze 3 godzin dziennie w każdym dniu roboczym miesiąca.
4. Zamawiający zastrzega możliwość ustanowienia maksymalnie dwóch stałych przedstawicieli oferenta, którzy będą sprawować obsługę prawną Zamawiającego. Wszystkie osoby będące przedstawicielami oferenta, za pomocą, których oferent będzie świadczył usługi muszą być radcami prawnymi lub adwokatami pozostającymi czynnymi członkami właściwej izby adwokackiej lub radców prawnych oraz każda z nich musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata.
5. Proponowane wynagrodzenie winno być określone ryczałtowo za jeden miesiąc świadczenia usługi oraz zawierać w sobie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego będzie przysługiwać o ile takie koszty zastępstwa procesowego zostały w całości wyegzekwowane i uiszczone na rachunek Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się świadczenia usług przez aplikantów.
Miejsce i termin składania ofert: III. Składanie ofert:
1. W ofercie powinny znaleźć się następujące informacje:
a) propozycja wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc świadczenia usług,
b) oświadczenie, że Wykonawca i osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny,
c) informacja o posiadanym doświadczeniu w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego lub związków międzygminnych, ze wskazaniem okresu obsługi i nazwy podmiotu obsługiwanego.
2. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu w terminie do 06.12.2019 r. z dopiskiem w temacie ,,Oferta na obsługę prawną w roku 2020".
Termin składania:2019-12-06
Wymagania:IV. Kryterium wyboru ofert:
O wyborze oferty decydować będzie:
- doświadczenie oferenta lub wyznaczonego przedstawiciela w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych,
- oferowana cena,
- ocena dotychczasowych kontaktów Zamawiającego z oferentem /jeśli w przeszłości podejmowano współpracę/,
- referencje.
Kontakt:3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Wioletta Morawiak - tel. 598661510, e-mail: wioletta.morawiak@leba.eu
Źródło: Internet i własne
Załączniki: