Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17507574 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana tablic elektrycznych
Organizator:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-56) 6114 273 +48 506 045 496, tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA_
1: ,,Wymiana tablic elektrycznych w szatni i Sali audytoryjnej wraz z zasilaniem w budynku
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13".
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2- Przedmiarze robót do niniejszego zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin złożenia ofert: do dnia 25.06.2019 r., do godz. 10:00
IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT_
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny, ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń, I p. pok. 106;
2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjnego (adres jw.); przekazane w zamkniętej, opisanej kopercie-z tytułem postępowania i pieczęcią firmy.
Otwarcie ofert:otwarcie ofert godz. 10:30
Termin składania:2019-06-25
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.
Wymagania:V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU_
I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach 2 usługi polegające na wykonaniu tablic elektrycznych wraz z zasilaniem za kwotę 20 000,00 zł brutto każda.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, _których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny._
VI. DOKUMENTY_
Oferta musi zawierać: Załącznik nr 1- stanowiący Formularz ofertowy do niniejszego zapytania, Załącznik nr 3-Wykaz usług.
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY_
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie załączy prawidłowo wypełnionego dokumentu wymaganego w zapytaniu ofertowym.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uwagi:3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; jedna faktura za całość _robót. _
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: wvvw.umk.pl/zamowienia/przetargi.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Marian Świechowicz - w godz. 9 00-14 00 tel. (0-56) 6114 273 +48 506 045 496 Andrzej Bobecki - w godz. 9 00-14 00 tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205
Numer dokumentu:90-DIN.079.57.2019
Źródło: Internet i własne