Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23610123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu
Organizator:Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
Adres: ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (41) 26 08 158, tel./fax: (41) 26 08 167
E-mail:
Opis:Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", Ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000252759, NIP 657-269-35-04, REGON 26008110, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie fabrycznie nowego sprzętu dla Zamawiającego.
2.2. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" na adres Wąchock, Ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, w godz.ch urzędowania tj. 8.00-14.00.
2.3. Przedmiot obejmuje w szczególności:

Lp.
Nazwa towaru
Ilość
1.
Kosze zewnętrzne, potrójne do segregowania odpadów -
wysokość: 100-110 centymetrów, długość: 100-110 centymetrów, głębokość: 40-50 cm, waga do 20 kg, pojemność 160 litrów (40 litrów, 40litrów i 80 litrów), materiał: tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, kolorystyka stonowana (szary, grafit, czarny), naklejki do segregacji.
Nadruk logotypów w kolorze monochromatycznym zgodnie z projektem (załącznik nr 5).
10
2.
Kosz dla dzieci, zewnętrzne (odpady zmieszane) -
Kosz na śmieci przyjazny dzieciom Froggo(TM). Wyposażenie standardowe: zamykane drzwiczki w ściance tylnej, pojemnik wewnętrzny ze stali, sworznie mocujące, korpus: zielony, żółty, materiały: pojemnik zewnętrzny: Durapol(TM), pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana.
Pojemność kosza: 70 litrów. Pojemność pojemnika wewnętrznego: 52 litry.
Wysokość: 870 mm.
Szerokość: 735 mm.
Głębokość: 790 mm.
Masa (z pojemnikiem wewnętrznym): 15 kg.
Nadruk logotypów w kolorze monochromatycznym zgodnie z projektem (załącznik nr 5).
3
3.
Kosz dla dzieci, zewnętrzne (odpady zmieszane) -
Kosz na śmieci przyjazny dzieciom TidyBear(TM) - wposażenie standardowe: zamykane drzwiczki w ściance tylnej, pojemnik wewnętrzny ze stali, sworznie mocujące, kolory: pojemnik zewnętrzny: brązowy, obszar wrzutowy: jasnobrązowy, materiały: pojemnik zewnętrzny: Durapol(TM), pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana. Pojemność kosza: 70 litrów. Pojemność pojemnika wewnętrznego: 52 litry. Szerokość: 762 mm. Głębokość: 740 mm. Wysokość: 941 mm.
Nadruk logotypów w kolorze monochromatycznym zgodnie z projektem (załącznik nr 5).
4
4.
Pojemnik na zużyte baterie -
wykonany z przezroczystego tworzywa, pojemność: 30 litrów, wysokość: 60-70 cm, waga: 3-5 kg, pojemniki do ustawienia wewnątrz budynku.
Nadruk logotypów w kolorze monochromatycznym zgodnie z projektem (załącznik nr 5).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 5.2. niniejszego Zapytania ofertowego mailowo na adres:
sekretariat@wokollysejgory.pl do dnia 29.07.2022 r. (liczy się data wpływu) do godz. 15:00
Oferty można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry
ul. Partyzantów 3, 26 -004 Bieliny
z dopiskiem: ,,Oferta na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu dot. Zapytania ofertowego nr 22W/2022/EKO"
,, Nie otwierać przed godz. 15:00 w dniu 29.07.2022 r."
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
Termin składania:2022-07-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: ustalony z zamawiającym - maksymalnie w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry",
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.wokollysejgory.pl
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana niezwłocznie
po dokonaniu wyboru. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

4. System rozliczeń

Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez wystawienie Faktury VAT,
po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności przedmiotu zamówienia
z zapytaniem ofertowym (Protokół odbioru - załącznik nr 1 do Umowy). Zapłata za realizację przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia,
z uwzględnieniem podatku VAT, innych opłat i podatków, uwzględniając ewentualne upusty
i rabaty, koszty dostawy itp., które muszą być wliczone w cenę netto.
Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
W Formularzu rzeczowo-cenowym podać należy cenę jednostkową netto oraz brutto, a także cenę całkowitą realizacji zamówienia.
5. Oferent - warunki udziału

5.1. Oferent - warunki formalne

Oferent musi spełniać następujące warunki:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają niniejsze warunki:
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca musi dysponować zasobem technicznym i osobami zdolnymi wykonać prawidłowo i rzetelnie zamówienie.
5. Wykonawcy niespełniający ww warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
5.2. Oferent - wymagania dot. Oferty

Oferent musi złożyć Ofertę zawierającą:
a) wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b) podpisane oświadczenie przez Wykonawcę stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Uwaga! Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 6 Zapytania ofertowego.

6. Kryteria oceny Ofert

100% cena.

6.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
3) Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta.
6.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
b) spełniają wszelkie wytyczne postępowania
6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca
w przypadku otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
Cena brutto: 100 pkt.,
Algorytm obliczania wartości punktowej:

gdzie:
- wartość punktowa badanej oferty,
- cena minimalna - wartość z oferty z najniższą ceną,
- cena porównywana - wartość ceny z oferty porównywanej.

3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia i ważność oferty,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-maila, numer NIP
- podpisana przez Wykonawcę
- zawierać łączną wartość oferty netto i brutto PLN
- zawierać wymagane załączniki

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niekompletne oferty zostaną odrzucone.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
c) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
d) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
e) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel.: (41) 26 08 158
tel./fax: (41) 26 08 167
email: sekretariat@wokollysejgory.pl
9. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy zawartej w ramach niniejszego zapytania Wykonawcą w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru w następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy dotyczących osób realizujących usługę, Zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację zamówienia w toku realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych lub wyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego.
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem,
d) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę,

11. Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie
lub mailowo.
9. Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
Kontakt:W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marzeną Tatar - e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl tel.: 41 26 08 158
Numer dokumentu:22W/2022/EKO
Źródło: Internet i własne