Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16691733 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-21
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa książek
Organizator:Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT
Adres: Ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 17 866 14 42,
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
Kody CPV - 22110000-4
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa książek dla Beneficjentów projektu
wspomagających naukę j. polskiego jako obcego. Usługa będzie wykonana w ramach projektu ,,W
nowym miejscu - edukacja drogą do integracji - część II " współfinansowanego ze środków Unii
europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Lp. Tytuł Nawa
wydawnictwa
ISBN Ilość sztuk w
roku 2019 -
1. Justyna Krztoń
,,Słownictwo w pracy" Prolog 978-83-60229-67-5 160
2. Polski krok po kroku A2 z
płytą CD
Polishcourses.com
978-83-9307311-5 160
1. Zamawiający zastrzega iż płatność będzie dokonana za faktyczną ilość zamówionych i
odebranych podręczników.
2. Inne wymagania:
? cena nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy
? wszystkie produkty powinny być nowe,
? w przypadku gdy istnieje wcześniejsze wydanie danej pozycji Zamawiający dopuszcza
zastąpienie danej pozycji wcześniejszym wydaniem,
? skompletowane podręczniki Wykonawca dostarczy na koszt własny do siedziby
Zamawiającego,
Miejsce i termin składania ofert: XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć:
- osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Społeczno -
Ekonomiczne ABSOLWENT, ul. Sucharskiego 2 , 35-225 Rzeszów, pok. 249, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Koperta powinna być
zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów lub
Oferty należy złożyć do dnia 25 stycznia 2019 r., do godz. 09.00
Termin składania:2019-01-25
Miejsce i termin realizacji:? termin dostawy: nie później niż 7 luty 2019 r.
Wymagania:2. Postępowanie na zamówienie usługi prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Oferenta/Wykonawcy, opis
nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość:
a) Dla pozycji 1 należy podać cenę jednostkową podręcznika w kwocie netto i brutto
oraz kwoty całkowite tj. wartość netto i brutto całego zadania nr 1.
b) Dla pozycji 2 należy podać cenę jednostkową podręcznika w kwocie netto i brutto
oraz kwoty całkowite tj. wartość netto i brutto całego zadania nr 2.
4. Wskazane jest aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu
widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr
1 do Zapytania).
5. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta/Wykonawcy - jeśli posiada, posiadać datę
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania.
2) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące
załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co
najmniej 1 usługę dostawy podręczników obejmującą co najmniej 100 podręczników . Na
poświadczenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca winien złożyć dokumenty
potwierdzające wykonanie tych zadań z należytą starannością tj. referencje lub protokoły
odbioru, z których wynikać będzie w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że wskazany
warunek został spełniony. W celu potwierdzenia warunku wykonawca składa wraz z ofertą
wykaz usług stanowiący Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego
Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
3. Oferta powinna zawierać Wykaz usług, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania.
4. Oferta powinna zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W tym
przypadku, pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w oryginale.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna
być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych lub
posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym
przypadku pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie
wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do
poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie
musi być opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem".
7. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie, powinna również
zawierać koszt transportu podręczników do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. I .
8. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
10. Oferta musi być czytelna.
11. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12. Rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem/Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
13. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru
lub ewidencji.
14. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
V. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy
przekazują drogą pisemną, elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W ofercie Oferent/Wykonawca
poda całkowite ceny netto i brutto za wykonanie całego zamówienia tj. dla pozycji nr 1
pozycji nr 2.
VII.Oferty nie spełniające wymagań formalnych określonych postanowieniami niniejszego
zapytania ofertowego będą odrzucane.
VIII. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferentów/Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie
złożenie wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie
jest podstawą do odrzucenia oferty.
IX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie
przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów niniejszego zapytania przed
terminem wskazanym jako data złożenia oferty. W przypadku wprowadzenia zmian, które
mają wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert
o czas umożliwiający wprowadzenie zmian do ofert przez Oferentów/Wykonawców.
2. Oferent/Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę'
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferenta/Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
XII. Kryteria oceny ofert
1. Ocena ofert
Kryterium : Cena ofertowa brutto- 100%
Zasady oceny kryterium "Cena ofertowa brutto" (PC) - 100%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Punkty w kryterium będą
przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem:
Najniższa cena brutto z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty brutto
gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, który zaoferował
najkorzystniejszą ofertę, rozumianą jako najniższa cenę brutto.
3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
4. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na
podstawie kryteriów wskazanych w ust. 1.
XIII. Informacje dotyczące wyboru oferty
1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na
podstawie kryteriów wskazanych w pkt. XII.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które przesłały oferty.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
XIV. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy (w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia) z wybranym
Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, mających wpływ na
realizację umowy;
b) zmiany terminu i miejsca dostawy podręczników;
c) ostatecznej ilości podręczników;
d) zmiany terminu płatności;
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
XV. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
3) zostanie złożona po terminie składania ofert,
4) będzie zawierała rażąco niską cenę ,
5) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
XVI. Dodatkowe informacje
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50%
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem
zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez
podawania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w
przypadku, gdy:
a) w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;
b) całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę jaką przeznaczono na realizację
przedmiotowego zamówienia;
c) Procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy;
3) Niniejsze postępowanie prowadzone jest przed zakończeniem naboru uczestników do
projektu. Dlatego też, Zamawiający informuje, że liczba podręczników może być mniejsza
od podanej w Zapytaniu ofertowy. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie, że
zapłaci tylko za faktycznie zamówioną liczbę podręczników. Wstępna liczba podręczników
zostanie określona w umowie zawartej z Oferentem. Zamawiający informuje, że
w przypadku przerwania realizacji projektu i/lub zmniejszenia liczby podręczników w
trakcie realizacji projektu zapłaci tylko za podręczniki faktycznie zamówione. Informujemy,
że jeżeli Stowarzyszenie przerwie realizację projektu lub zmniejszy liczbę podręczników w
trakcie realizacji projektu Wykonawcy/Oferentowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze.
4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia SpołecznoEkonomicznego
ABSOLWENT do zawarcia umowy.
5) Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
6) Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Ofertę
zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają
zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców
w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
Kontakt:15. Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Anna Wójtowicz-Dawid
tel. 607337382, e-mail: wojtowicz.anna@vp.pl Informację są udzielane również w biurze
Projektu adres: ul. Sucharskiego 2, 35 - 225 Rzeszów, pok. 249,
w godz. od 9.00 do 13.00 w dni robocze.
Kod CPV:22110000-4
Numer dokumentu:1/K/SSEA/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: