Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-12-24
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ
Organizator:Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach
Adres: Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 78-82-417 fax 78-82-420
E-mail:
Opis:ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.
Opis przedmiotu zamówienia:
- liczba zadań - 5
- zgodnie z opisem rzeczowo - ilościowym zawartym w Formularzu Oferty Cenowej dla poszczególnych zadań (załączniki nr 1a) - 1 e)) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Można ją również otrzymać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 222 (ll - piętro, główny budynek) lub pocztą na wniosek Wykonawcy przesłany do Zamawiającego pocztą lub faksem (niezwłocznie potwierdzony pisemnie),
tel.: (32) 78-82-417,
fax. (32) 78-82-420
adres internetowy: www.wodociagi.katowice.pl
Cena za SIWZ: 20,00 zł + VAT
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 222 (ll - piętro, główny budynek) do dnia 11.01.2019r. godz. 8;30
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej B - nr 109 (l - piętro, główny budynek), w dniu 11.01.2019r. godz.8;45
Termin składania:2019-01-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie: jednego roku od dnia podpisania umowy
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, na podstawie wyłączenia określonego w art. 132 i 133 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 póz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, z zachowaniem zasad w niej określonych.
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają i akceptują warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Wadium:
ZADANIE nr 1 - 770,00zł.
ZADANIE nr 2 - 900,00zł.
ZADANIE nr 3 - 650,00zł.
ZADANIE nr 4 - 500,00zł.
ZADANIE nr 5 - 40,00zł.
Termin związania oferta wynosi: 60 dni licząc od terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Katarzyna Klukowska, Dział Zamówień Publicznych, tel.: (32) 78-82-417.
Numer dokumentu:ZDP/PN/R/53/18
Źródło: Internet i własne