Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24680264 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i utrzymanie licencji na oprogramowanie
Organizator:Zakład Aparatury Elektrycznej ,,ERGOM" Sp. z o.o
Adres: Nowe Sady 10, 94-102 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL7260129071
Telefon / fax:605 125 373
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146177
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2023
(dotyczy zakupu i utrzymania licencji na oprogramowanie)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.06.02.00-10-0106/21 - Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji sprzętu elektro-instalacyjnego poprzez nabycie oprogramowania do zarządzania produkcją oraz digitalizacji dokumentacji technicznej

Część 1
zakup i utrzymanie licencji na oprogramowanie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie i utrzymanie licencji (utrzymanie na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru) na oprogramowanie o funkcjonalnościach i parametrach podanych w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 1_2023.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-20
Termin składania:2023-02-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Polesie
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-02-21
Koniec realizacji
2023-05-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na dostawy lub usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw lub usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie ustalania warunków zamówienia lub podpisywania z wybranym Wykonawcą umowy oraz w przyjętych warunkach zamówienia lub w zawartej umowie w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów
realizacji zamówienia, z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
- zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych.
- zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartych umów i wymagających zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
- zmiana w interpretacjach Wytycznych.
- zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
- zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej strony.
- zmiana związaną z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w umowie nie prowadzi do zmiany charakteru umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
- zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
- zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
- zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
- zmiana w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonym przez Strony.
- zmiana rozwiązań technologicznych .
- niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy.
2. Warunkiem tego jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego (załącznik nr 1).
2. Wraz z formularzem ofertowym Oferent powinien dostarczyć wypełnione i podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym stanowiący
załącznik nr 2
Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami pkt IX zapytania ofertowego nr 1/2023
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci:
a) którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym (łącznie z ewentualnymi podwykonawcami) i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (również poprzez osoby ewentualnych podwykonawców).
2. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w:
- pkt VI.1. a) - c) zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 przed upływem terminu składania ofert
- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału w postępowaniu
opisanych w punkcie VI.1.
W postępowaniu nie mogą uczestniczyć Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem,
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-10
Data ostatniej zmiany
2023-02-10 16:00:11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto w PLN
Liczba punktów będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc=Cn/Co * 100
gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto w PLN"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Arkadiusz Sarwiński
tel.: 605 125 373
e-mail: asarwinski@ergom.com
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:2023-47868-146177, 1/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: