Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16774359 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup tabletów
Organizator:Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 22 4436440, tel. 22 443 64 00,
E-mail:
Opis:Zakup 5 szt. tabletów.
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych, nie używanych tabletów. Wymagania w stosunku do parametrów technicznych tabletów, gwarancji oraz wymagania w stosunku do Oferentów zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 08.02.2019r. do godziny 1200
Oferty można składać:
faksem, nr faksu: 22 3254571
drogą elektroniczną na adres: aostojski@um.warszawa.pl
pisemnie na adres lub osobiście: Wydział Informatyki dla Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
Termin składania:2019-02-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: nie później niż dwa tygodnie od daty zawarcia umowy.
Wymagania:Kryterium/kryteria oceny ofert: zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i cena
Termin związania ofertą: 15.11.2018r.
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie ogłoszeniem.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
6. W sprawie nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Kontakt:Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy realizująca wydatek: Wydział Informatyki
Osoba do kontaktu: Adam Ostojski tel: 22 4436440
Źródło: Internet i własne
Załączniki: