Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
Organizator:POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres: UL. WROCŁAWSKA 4, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon (071) 317-25-05
Opis:. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: ,,Mała przedsiębiorczość" dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Środzie Śląskiej.

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika uprawnień oraz wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

Kurs musi być realizowany według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia (godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny),
Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach w przedziale między 08:00, a 18:00
codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/,
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem prosimy o składanie ofert osobiście
w siedzibie Zamawiającego: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej przy
ul. Wrocławskiej 4 w pok. nr 10 (sekretariat) lub przesłanie pocztą w terminie do dnia 30.01.2018r. do godz. 14:00 z dopiskiem: usługa szkoleniowa: ,,Mała przedsiębiorczość"

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej oraz faxem.
Termin składania:2018-01-30
Miejsce i termin realizacji:termin realizacji: luty 2018 r.
miejsce szkolenia: Wrocław
liczba godzin szkolenia: 40
zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
Wymagania:II. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który przedstawi następujące dokumenty:
1. formularz oferty - w załączeniu
2. program szkolenia- załącznik nr 1 do formularza oferty
3. wykaz kadry dydaktycznej (wykładowcy i instruktorzy), która będzie uczestniczyć w wykonaniu szkolenia- załącznik nr 2 do formularza oferty
4. wykaz pomieszczeń ,narzędzi, wyposażenia dydaktycznego i urządzeń technicznych, materiały szkoleniowe, które zostaną wykorzystane do realizacji szkolenia -załącznik nr 3
do formularza oferty
5. oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych -załącznik nr 4 do formularza oferty
6. oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie szkolenia- załącznik nr 5 do formularza oferty
7. wykaże dwa szkolenia zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat zgodne z przedmiotem zapytania wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług szkoleniowych- załącznik nr 6 do formularza oferty
8. a)wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z §71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667 z późn. zm.) zawierający, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
i nazwisko, PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. szkoleniową przeprowadzającą szkolenie
W przypadku wydawania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu MEN z 11 stycznia 2012r. należy dołączyć do niego wzór suplementu zawierający następujące informacje:
okres trwania szkolenia,
tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych
numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem
podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie
oraz jeśli przepisy odrębne stanowią inaczej dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodny z tymi przepisami
załącznik nr 7 do formularza oferty
9. wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkolenia -załącznik nr 8 do formularza oferty
10. dokument potwierdzający oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności- w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub -załącznik nr 9 do formularza oferty
11. pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji szkoleniowej, przygotowania i podpisania oferty wraz z załącznikami oraz podpisania umowy szkoleniowej
w dokumencie ewidencyjnym -załącznik nr 10 do formularza ofert

III. Forma złożenia oferty:
Oferty szkoleniowe opatrzone pieczątka firmową, podpisane czytelnie przez Wykonawcę należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu "Formularz oferty szkoleniowej" wraz z wymaganymi załącznikami.

W trakcie oceny wyboru najkorzystniejszej oferty możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonaniu oceny. Dyrektor PUP może unieważnić postępowanie w każdym czasie.

Oferty szkoleniowe złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
V. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
najniższa cena = 100%
W przypadku gdy kilka instytucji spełni wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu i zaproponuje taką samą cenę za wykonanie usługi, wybrana zostanie oferta Wykonawcy, który będzie w stanie zorganizować usługę w jak najszybszym terminie.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: srodaslaska.praca.gov.pl oraz drogą elektroniczną

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o terminie podpisania umowy. Integralną częścią podpisania umowy jest przedstawienie harmonogramu szkolenia.
W przypadku gdy instytucja, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy wówczas wybrana zostanie oferta instytucji, która jako kolejna przedstawiła najkorzystniejszą ofertę
Kontakt:VII. Dodatkowe informacje:
Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców jest:
Katarzyna Ratuszniak, nr tel. 71 3172505 wew. 120
Numer dokumentu:KO/32/3213/6/2018
Źródło: Internet i własne