Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-27
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. ,,Moja firma - Moja przyszłość"
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Adres: ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (61) 10 18 100 fax. (61) 29 22 863
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. ,,Moja firma - Moja przyszłość" dla 25 osób pozostających w ewidencji tut. urzędu i ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, zwanych dalej uczestnikami szkolenia. Finansowane w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim V" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia prowadzone będą w formie kursu w okresie od kwietnia do listopada 2019r. z podziałem na grupy liczące po min 5 osób, oraz nie przekraczające 10 osób w jednej grupie.
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników według obowiązujących regulacji prawnych do założenia i rozliczenia własnej działalności gospodarczej oraz zapoznania uczestników z ciążącymi na nich obowiązkami wynikającymi z rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również obowiązkami w przypadku zatrudnienia pracowników. Szkolenie ma obejmować 30 godzin zegarowych dla każdej grupy. Przez godzinę zegarową należy rozumieć 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Kursy mają być prowadzone w ciągu 4 dni od poniedziałku do piątku, a liczba godzin zajęć w danym dniu nie może być mniejsza niż 5 godzin zegarowych i nie większa niż 8 godzin zegarowych. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 08:00. Program szkolenia ma obejmować 30 godzin zegarowych.
Tematyka szkolenia powinna obejmować m.in.:
- rejestrowanie działalności gospodarczej,
- podstawy prawne i finansowe prowadzenia firmy,
- działalność gospodarcza a przepisy BHP,
- rozliczenia z US i ZUS,
-przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej (Jednolity Plik Kontrolny)
- działania marketingu i promocji,
- system podatkowy- rozliczanie się małych podatników z VAT
Każdy kurs musi być realizowany wg programu szkolenia. Program szkolenia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667 ) i musi zawierać:
o nazwę i zakres szkolenia,
o czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
o wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
o cele szkolenia,
o plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
o treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
o wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
o sposób sprawdzenia efektów szkolenia.
Kurs musi kończyć się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia. Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, które posiadają uprawnienia do certyfikowania.
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz zaświadczenie, które musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, póz. 667) i musi zawierać:
1) numer z rejestru;
2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;
4) formę i nazwę szkolenia;
5) okres trwania szkolenia;
6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;
7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie
Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia następujące materiały: teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu - mogą to być np. kserokopie streszczeń wykładów oraz wzory dokumentów omawianych na zajęciach. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć i zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia z UE w ramach środków EFS zgodnie z wytycznymi dot. oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Wykonawca zapewnia uczestnikom w trakcie zajęć napoje (np. woda, kawa, herbata) oraz obiad.
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.
Miejsce wykonania zamówienia: szkolenie ma zostać zrealizowane na terenie Szamotuł, natomiast jeżeli jednostka nie może zapewnić szkolenia w Szamotułach zobowiązany jest zapewnić dowóz uczestników z Szamotuł do miejsca szkolenia na koszt jednostki.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2019r. w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, pok. nr 23 ul. Wojska Polskiego 1,
64-500 Szamotuły.
Otwarcie ofert:9. Termin rozpatrzenia propozycji cenowej: Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia oferty cenowej pisemnie informuje oferentów o sposobie jej rozstrzygnięcia.
Termin składania:2019-04-03
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji umowy: 14 dni od momentu podpisania umowy
4. Termin płatności - do 14 dni od daty wpływu faktury
Wymagania:Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy uwzględniające:
1) Program szkolenia.
2) Kwalifikacje kadry dydaktycznej.
3) Dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Istotnym warunkiem jest:
- zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych, spełniającego wymogi BHP i ochrony PPOŻ,
- zapewnienie dostępu do zaplecza socjalnego,
- zapewnienie dostępu do niezbędnych środków czystości,
- zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym będą odbywać się zajęcia w ramach szkolenia,
- zapewnienie pomieszczenia przestronnego, jasno oświetlonego, oznaczonego plakatami lub emblematami wskazującymi na wkład Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zapewnienie pomieszczenia przystosowanego do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, wyposażonego w niezbędny sprzęt dydaktyczny i multimedialny do prawidłowego przebiegu szkolenia,
- zapewnienie warunków pracy zgodnie przepisami BHP, nauki oraz ochrony środowiska w trakcie trwania szkolenia,
4) Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.
5) Informacje o sposobach sprawdzenia efektów szkolenia.
6) Certyfikat jakości usług (np.: akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemy zarządzania jakością kształcenia/ szkolenia - wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, lub inny znak jakości) - o ile jednostka taki certyfikat posiada, lub stosowne oświadczenie o jego braku.
7) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne potwierdzenie
0 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
8) Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.
9) Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
1 uzyskanie kwalifikacji.
10) Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.
11) Szczegółowy preliminarz, z którego wynika koszt całkowity szkolenia przypadający na jedną osobę oraz koszt osobogodziny.
12) Harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia dla pierwszej grupy zawierający:
o miejsce szkolenia
o daty szkolenia
o planowane godziny realizacji szkolenia
o ilość godzin szkolenia
o tematykę zajęć
o dane wykładowcy/ trenera
o podpis
13) Doświadczenie w organizowaniu szkoleń w danej lub podobnej tematyce, listy referencyjne oraz opinie.
2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych w sposób trwały kopertach lub opakowaniach, ostemplowanych pieczątką firmową Wykonawcy, z napisem:
Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ul Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły
Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. ,,Moja firma - Moja przyszłość"
1.2 Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze, cena podana w złotych. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
1.4 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
1.5 Zamawiający zleca, aby każda zapisana strona oferty (oraz załączniki) była ponumerowana, a oferta (wraz z załącznikami) była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
1.6 Oferta musi obejmować całość zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Kontakt:10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Monika Ferster tel. 61 10 18 105
Kod CPV:80500000 - 9
Numer dokumentu:PUP-ZDRZ-333-4/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: