Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Adres: Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (58) 694-09-01 Fax. (58) 681-42-19
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe nr 29 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą ,,UX/UI Design wraz z egzaminem ECDL S2 (grafika menadżerska i prezentacyjna) + S4 (edycja obrazów)"
11.06.2021
Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, zaprasza Instytucie szkoleniowe do
składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1
osoby bezrobotnej pod nazwa ,,UX/UI Design wraz z egzaminem ECDL S2 (grafika
menadżerska i prezentacyjna) + S4 (edycja obrazów)" realizowanego w ramach projektu
,,Akademia rozwoju zawodowego - II edycja" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego
nt. ,.UX/UI Design wraz z egzaminem ECDL S2 (grafika menadżerska i
prezentacyjnał + S4 (edycja obrazów)"
2. Wspólny słownik zamówień: CPV 80530000-8 ,,Usługi szkolenia zawodowego".
3. Liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kartuzach, posiadająca umiejętność posługiwania się programami
takimi jak: Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Ilustrator.
4. Szkolenie finansowane jest w ramach ww. projektu
5. Celem szkolenia jest:
a) Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie UX/UI Design
b) uzyskanie kwalifikacji - certyfikatu ECDL S2 (grafika menadżerska i prezentacyjna)
+ S4 (edycja obrazów) przeprowadzonego w akredytowanym, mobilnym
laboratorium,
6. Liczba godzin szkolenia: nie mniej niż 32 godz.. Czas przeznaczony na egzamin
nie powinien być wliczony w godz. szkolenia.
7. W koszcie szkolenia powinien zostać uwzględniony koszt zorganizowania i
sfinansowania egzaminu ECDL S2 (grafika menadżerska i prezentacyjna) + S4 (edycja
obrazów), w Laboratorium posiadającym aktualną akredytację ECDL
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15:00 (za datę
wpływu uznaje się datę wpływu do PUP Kartuzy)
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Kartuzach, Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy,
Termin składania:2021-06-18
Miejsce i termin realizacji:8. Termin realizacji szkolenia: czerwiec-lipiec 2021 r.
9. Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie w miejscowości Kartuzy lub w obrębie 40 km
od Kartuz.
10. Miejsce realizacji egzaminu: egzamin przeprowadzony w Laboratorium mobilnym
mieszczącym się na terenie Kartuz lub w obrębie 40 km od Kartuz
Wymagania:11. Nie dopuszcza się prowadzenia szkolenia w formule kształcenia na odległość.
12. Zajęcia muszą być realizowane wg harmonogramu obejmującego przeciętnie nie mniej
niż 25 godzin zegarowych w tygodniu w wymiarze nie więcej niż 8 godzin zegarowych
dziennie, przy czym godzina zegarowa zajęć liczy 60 minut i obejmuje zajęcia
dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut (długość przerw
może być ustalana w sposób elastyczny).
13. Program szkolenia:
aj Moduł I - opanowanie kluczowych technik, pojęć oraz koncepcji związanych z
branżą UI/UX
14. Moduł II - obsługa programu komputerowego w zakresie grafiki menadżerskiej,
prezentacyjnej oraz edycji obrazów w celu przygotowania do egzaminu ECDL S2
(grafika menadżerska i prezentacyjna) + S4 (edycja obrazów)
15. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do zapewnienia uczestnikom
szkolenia:
a) sprzętu, urządzeń i narzędzi do realizacji programu szkolenia w tym:
o komputer/laptop z aplikacjami/oprogramowaniem umożliwiającym
prace w zakresie UX/UI Design oraz pozwalające na prace z
zakresu grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej oraz edycji obrazów.
b) Wyżywienia - cateringu obejmującego ciepłe i zimne napoje, ciastka.
16. Szkolenie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych
warunków spełniających przepisy BHP.
17. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do ubezpieczenia uczestnika od
nieszczęśliwych wypadków któremu: nie przysługuje prawo do stypendium lub
przysługuje prawo do stypendium na podstawie art. 41 ust. 3b ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po otrzymaniu pisemnej informacji z
Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
18 Szkolenie musi zakończyć się egzaminem oraz wydaniem pełnokolorowych
zaświadczeń o ukończeniu oraz logowanego certyfikatu (wzory określono w umowie)
19. Szkolenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego - zatem Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do
informowana uczestników o tym finansowaniu oraz odpowiedniego oznakowania
logotypami wszystkich dokumentów (zgodnie z zapisami wzoru umowy).
20. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do odpowiedniego oznakowania
logotypami pozostałych dokumentów (zgodnie z zapisami wzoru umowy)
21. Na zakończenie szkolenia Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do
przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenia - zgodnie z zapisami wzoru umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Instytucje szkoleniowe posiadające
aktualny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji
2. Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające zrealizowanie szkolenia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wykonania zamówienia.
3. Instytucja szkoleniowa jest odpowiedzialna za przebieg oraz terminowe zrealizowanie
szkolenia
IV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
Zainteresowane Instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku ,,Formularz oferty -
program szkolenia" udostępnionym na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce
Zamówienia publiczne.
Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
Do oferty powinny zostać dołączone załączniki wskazane w druku ,,Formularz oferty -
program szkolenia"
Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y do tego uprawnioną/e. Za osoby
uprawnione do reprezentowania Instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które
należy załączyć do oferty
Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentowania
Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Instytucji
szko eniowej, oraz napis:_______________________________________________________________
Oferta na przeprowadzenie szkolenia " UX/UI Design wraz z egzaminem ECDL S2
(grafika menadżerska i prezentacyjna) + S4 (edycja obrazów)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020"
Termin ważności oferty: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uwagi:I. Podstawa prawna organizacji szkoleń/realizacji zamówienia:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 Poz. 1409 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz. U. z 2014 Poz. 667)
3. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.) - zamówienie nie przekracza wartości 130.000 zł.
4. ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń
osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
nr 2/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r
V. Zasady oraz kryteria wyboru Instytucji Szkoleniowej:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie.
2. Wybór dokonany zostanie w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjętych Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Kartuzach nr 2/2019 z dnia 02 stycznia
2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kartuzach nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r udostępnionymi na stronie
http://kartuzy.praca.gov.pl/_w zakładce zamówienia publiczne
3. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, wybrana zostanie oferta z
najniższą ceną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
5. Powiatowy Urząd Pracy na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w
tej sprawie za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie
zamieszcza informacje w tej sprawie na stronie internetowej http://kartuzy.praca.gov.pl/
(zakładka Zamówienia Publiczne/BIP)
7. Z wybraną w wyniku oceny ofert instytucją szkoleniową zawierana jest umowa, której wzór
dołączany jest do zapytania ofertowego.
8. Przed podpisaniem umowy Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do dostarczenia
aktualnego harmonogramu szkolenia.
VI. Zmiany warunków umowy:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej
umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków:
1) ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie
tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę skierowaną. PUP
Kartuzy zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część szkolenia, powiększoną
ewentualnie o koszty stałe.
b) Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych przez
Instytucję szkoleniową podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem zmiennym za
ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika szkolenia.
c) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia niezgodności
zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2) ZMIANA KADRY DYDAKTYCZNEJ:
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do
realizacji szkolenia w Formularzu oferty, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP
Kartuzy akceptującą nowy personel. Instytucja szkoleniowa może proponować zmianę
kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej,
- niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Instytucji szkoleniowej (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia),
b) W przypadku zmiany kadry dydaktycznej - nowy wy kład owe a/trę ner musi posiadać
kwalifikacje oraz doświadczenie równoważne/najbardziej zbliżone do zmienianego
wykładowcy/trenera,
c) Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Instytucja szkoleniowa
zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także
przedstawić Urzędowi kwalifikacje oraz doświadczenie osoby proponowanej w
zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa.
3) ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA - Instytucja szkoleniowa może
dokonywać zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej) wskazanej do realizacji
szkolenia w ,,Formularzu oferty" jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy.
Kontakt:gdka@praca.gov.pl
Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Agata Kosater, tel.: 58 694-09-18, e-mail a.kosater@kartuzy.praca.gov.pl
Numer dokumentu:29, PR-4432-43-/144/AK/2021 /ARZ, 29/SZ/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: