Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17632688 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. Cl, C, Cl+E, C+f" - dla 1 osoby bezrobotnej
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
Adres: ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefonu 15 643-37-93
Opis:zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. Cl, C, Cl+E, C+f" - dla 1 osoby bezrobotnej.
> W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, posiadający aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej.
> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: ^ Oferta powinna być złożona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. Termin złożenia oferty: do dnia 16.07.2019 r. do godz. 12 00.
Ofertę wraz z załącznikami należy i złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie:
PRZ.2611.15.2019 OFERTA NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ ,,Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. Cl, C, Cl+E, C+F"
Nie otwierać do 16.07.2019 r., do godziny 1200
bezpośrednio w siedzibie Urzędu (sekretariat pok. nr 36) lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola. Sekretariat Urzędu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 15;30.
Termin składania:2019-07-16
Wymagania:UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania koperty.
> Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 13, pod numerem telefonu 15 643-37-93 lub pocztą elektroniczną pod adresem rmajer@pupstalowawola.pl
> Oferta podlegać będzie ocenie zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych stanowiącymi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Przeprowadzenie szkolenia zlecone zostanie Wykonawcy którego oferta uzyska największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 75 punktów. W przypadkach, gdy oferty kilku Wykonawców uzyskają taką samą ilość punktów, przeprowadzenie szkolenia zostanie zlecone temu Wykonawcy, który oferuje najniższą cenę szkolenia.
> Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 1986 z późn. zm.V
Numer dokumentu:PRZ.2611.15.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: