Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-07
Przedmiot ogłoszenia:Budowa parkingu
Organizator:Urząd Gminy Gromnik
Adres: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefony: 14 65 14 202, tel. 14 65 14 238 wew. 17,
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia - roboty budowlane pn.:
,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Golonka"
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Golanka dz. numer: 154/2 oraz 155/3 - etap I. Zakres zamówienia obejmuje:
-- wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych;
-- wykonanie podbudowy warstwy dolnej terenu;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar
robót.
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu
przedmiotowego zamówienia, ilości wykonanych zadań w ramach posiadanych środków
finansowych na ten cel.
3. Uwagi końcowe:
- Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową,
- W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
we własnym zakresie i na własny koszt,
- Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu
budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz
uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
- We wszystkich miejscach Zapytania ofertowego, w załącznikach w których wskazano
konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis ,,lub
równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych
materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych
oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same
cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz
powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2021 r,, do godz. 09:00 w formie pisemnej
(osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy Gromnik, Ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,
Termin składania:2021-07-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 30 września 2021 r.
Wymagania:Warunki płatności:
Przelew - 30 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej FV.
IV. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys będzie
dokumentem pomocniczym/poglądowym, wykorzystywanym do obliczenia m.in. należnego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia czy
w przypadku odstąpienia od umowy.
d) kopertę należy zaadresować następująco:
,,Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Golonka"
,,Nie otwierać przed dniem: 14.07.2021 r. godz. 09;00
Zamawiający do porównania ofert przyjmie cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia - z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji
zamówienia.
h) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w
ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
b) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
c) unieważnienia postępowania, jeśli:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania
postępowania,
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
Ponadto, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę w
wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów
i/lub oświadczeń.
Kontakt:osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Krzysztof Juruś - inspektor ds.
planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, tel. 14 65 14 238 wew. 17,
Kod CPV:45111291-4, 45233250-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: