Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługa opracowania, wykonania i uruchomiania strony internetowej
Organizator:Administracja Oświaty w Kluczborku
Adres: ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
Województwo / powiat: opolskie, pow. kluczborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 / 418-13-48, tel. 77 / 418-11-91, fax. 77 / 418-23-81, tel 77-4181191 w.30
E-mail:
Opis:Zapytanie cenowe na usługę opracowania, wykonania i uruchomienia strony internetowej Administracji Oświaty w Kluczborku
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu strony
internetowej Administracji Oświaty w Kluczborku. Strona internetowa o charakterze promocyjno -
informacyjnym, adresowana do mieszkańców Gminy Kluczbork. Celem powstania strony jest
profesjonalna promocja działań Gminy Kluczbork w zakresie edukacji, przekazanie informacji
o organizacji i funkcjonowaniu jednostek oświatowych. Strona musi stanowić element budowania
wizerunku Administracji Oświaty w Kluczborku.
W cenę musi zostać wliczona cena za przeszkolenie pracowników z obsługi CMS.
Wymagane funkcjonalności i funkcje CMS:
1. WYMAGANIA WSTĘPNE
1. Panel CMS w języku polskim.
2. Panel CMS dostępny wyłącznie za pośrednictwem połączenia szyfrowanego, zabezpieczony
powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem SSL z możliwością ograniczenia dostępu dla
konkretnych adresów ip.
3. Dostęp do panelu administracyjnego wyłącznie po podaniu ważnych danych dostępowych
(patrz UPRAWNIENIA DO CMS).
4. Panel CMS wyłączony z wyszukiwania (z blokadą robotów).
5. Panel CMS z otwartym kodem, oparty o system zarządzania treścią umożliwiający jego
dalszy rozwój po wygaśnięciu Umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty
graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia innych
elementów.
6. Oparcie na systemie CMS pozwalającym zarządzać treściami w intuicyjny sposób przez
osoby nie znające HTML (modułowa struktura systemu umożliwiająca dalszą rozbudowę
i modyfikację całego serwisu, tworzenie nieograniczonej liczby nowych: bloków, kategorii,
działów, podstron; dokonywanie zmian, usuwanie, dodawanie, edycja nazewnictwa działów
oraz menu serwisu, samodzielne przenoszenie działów/ bloków z jednej na drugą podstronę
serwisu, sortowanie działów i kategorii, włączanie i wyłączanie poszczególnych działów na
konkretnych podstronach, dołączanie na stronach plików do pobrania, dostęp do plików
umieszczanych na stronie serwisu tj. możliwość podmiany lub dodawania nowych plików,
edycję treści stron - tekst i formatowanie, wstawianie elementów multimedialnych itd.,
zarządzanie zawartością strony z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość wstawiania
kodu HTML oraz podłączania ,,wtyczek" portali społecznościowych). Kształtowanie treści
i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za
pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika zawierających rozbudowane
formularze i moduły.
7. Serwis powinien spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące funkcjonowania stron
internetowych. W szczególności dotyczy to wymogów związanych z akceptowaniem plików
,,cookies" oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Serwis powinien zostać wykonany
z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn www i w zgodności
z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium).
Rozporządzenie RM z 12.04.2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie
wymagań dla systemów teleinformatycznych, zgodność ze standardami WCAG 2.1 (Ustawa
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
z dnia 4 kwietnia 2019 roku Dz.U. z 2019r., póz. 848),.
8. Wykonanie w responsywnej formie umożliwiającej funkcjonalne użytkowanie serwisu na
urządzeniach mobilnych (dla niezalogowanych użytkowników).
9. Poprawne wyświetlanie się w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Internet Opera w użytkowanych obecnie
wersjach.
10. Wykonanie jednolitego projektu graficznego dla serwisu. Ostateczny wybór grafiki należy
do Zamawiającego, a jej forma będzie określona i uzgodniona podczas realizacji
zamówienia.
11. Serwis będzie napisany w sposób umożliwiający indeksowanie przez wyszukiwarki
internetowe oraz będzie posiadać kod śledzenia umożliwiający generowanie statystyk za
pomocą mechanizmów google analytycs. Optymalizacja pod kątem prawidłowego
indeksowania treści przez wyszukiwarki i katalogi.
12. Domena i hosting zapewniona przez Zamawiającego (System operacyjny Linux,
Serwer stron internetowych Apache w wersji 2.4.x, Platforma PHP w wersji 7.4.x,
MariaDB w wersji 10.3.x).
13. Zapewnienie prawidłowego kodowania strony umożliwiające wyświetlanie liter i znaków
używanych w języku polskim.
14. Serwis będzie oparty na bazie danych umożliwiającej swobodny upload plików
wykorzystywanych na stronie (utworzenie repozytorium plików). Dostęp do repozytorium
plików będzie możliwy z poziomu systemu zarządzania treścią (CMS).
15. Wykonawca zapewni, aby serwis był zoptymalizowany pod kątem czasu ładowania.
2. TREŚĆ
1. Możliwość komponowania treści dowolnej strony z dowolnej liczby elementów (patrz
Wymagane moduły składowe strony).
2. Wymagane moduły składowe strony (dowolna ilość do wyboru):
a) Tekst statyczny - edytor tekstu oferujący funkcje kopiuj/wklej oraz podstawowe funkcje
edycyjne, z zastrzeżeniem narzuconego formatowania artykułów: stała i ustalona
w projekcie czcionka bezszeryfowa (wielkość i krój), wyrównanie, kolorystyka,
b) Wklejanie (skopiowanego) tekstu odbywa się jedynie przez funkcję "wklej jako czysty
tekst",
c) Załączniki (możliwość jednoczesnego dodania jednego bądź większej ilości plików -
(do 20) przy dodawaniu grupowym wymuszone dodanie tytułu.
d) Galeria zdjęć z funkcjonalnością automatycznego generowania miniatur (możliwość
jednoczesnego dodania jednego lub większej ilości zdjęć), slideshow (np. ajax/toplayer)
z automatycznym skalowaniem, przy dodawaniu grupowym wymuszone dodanie
tytułu/opisu. Wyświetlanie zdjęć na stronie ze strzałkami do przodu i wstecz bez
konieczności przechodzenia na następną stronę,
3. Wersjonowanie - dostęp z możliwością publikacji do ostatnich pięciu wersji
strony/artykułu, dodatkowo, przy każdej z wersji (łącznie z aktualną) informacja o dacie
edycji/publikacji oraz autorstwie.
4. Automatyczna stopka/metryczka dołączana do każdego opublikowanego artykułu,
składająca się z daty publikacji i edycji oraz z imienia, nazwiska autora odpowiedzialnego
za treść (patrz UPRAWNIENIA).
5. Możliwość ustalenia daty publikacji artykułu, a także czas jego ukrycia (publikacja
natychmiast bądź w terminie dd:mm:yy hh:mm, czas trwania bez ograniczeń lub do
dd:mm:yy hh:mm), wraz z wyświetlaniem statusu
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY/TERMINOWY) zarówno we właściwościach artykułu, jak
i na liście artykułów.
6. We wskazanych poddziałach, redaktorzy w artykułach będą zobowiązani do wypełnienia pól
obowiązkowych. Dotyczy to przede wszystkim całego BIP, gdzie istnieją następujące pola
obowiązkowe:
a) co robisz? Do wyboru opcje: Dodanie informacji, Aktualizacja treści, Zmiana
załącznika, Zmiana podstawy prawnej, Korekta, Inne (z możliwością dodania opisu
wykonywanej czynności),
b) Tytuł,
c) Data wytworzenia: z polami dni miesiąca, miesięcy i lat do wyboru (pole widoczne
jedynie podczas dodawania artykułu),
d) Osoba odpowiedzialna za treść: z listą nazwisk do wyboru.
7. Możliwość podglądu artykułu przed opublikowaniem (w postaci wygenerowanej
tymczasowej strony, niemożliwej do zindeksowania przez roboty i nie podlegającej
wyszukaniu).
8. Możliwość ustawienia uprawnień do dowolnego elementu treści (poddziału / artykułu) dla
dowolnej grupy użytkowników (patrz UPRAWNIENIA DO CMS).
9. Rozdzielone funkcja zapisu i publikacji (oraz zgłoszenia do zatwierdzenia / moderacji) treści
wraz z funkcją jej podglądu w wersji do publikacji, automatyczne powiadomienie emailowe
Redaktora o oczekującym na zatwierdzenie artykule (patrz UPRAWNIENIA CMS).
Moderacja przypisana do użytkownika.
10. Automatyczna opcja Druk/zapisz jako PDF przy każdym artykule.
11. Narzucane, jednolite style w artykułach (justowanie do lewej, czcionka bezszeryfowa
[krój/wielkość], bold, italic).
12. Możliwość ograniczenia (przez administratora) ilości znaków w tytule artykułu
w poszczególnych działach.
13. Możliwość automatycznego dublowania/powielania artykułów w określonych kategoriach
oraz przypisania artykułu do większej liczby kategorii.
14. Możliwość dodania do artykułu flag priorytetowej i głównej, powodujące wyświetlenie
artykułu (zajawki) odpowiednio na górze listy wyszukiwania lub na stronie głównej
(w odpowiednim dla danej kategorii miejscu).
15. W wybranych poddziałach (np. aktualnościach) możliwość wskazania z listy istniejących
artykułów 3 artykułów powiązanych, które będą wyświetlane na stronie poniżej treści
artykułu.
3. UPRAWNIENIA DO CMS
1. Definiowalni użytkownicy - nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, ważność
konta (od-do, a także bezterminowo) (np. loginem może być e-mail zamiast nazwy
użytkownika).
2. Definiowalne grupy użytkowników.
3. Dwustopniowy podział użytkowników -
a) Administrator - dostęp do pełnej funkcjonalności CMS - dodawanie / edycja /
kasowanie / aktywowanie / dezaktywowanie / wyszukiwanie użytkowników i grup
użytkowników, dodawanie / edycja / kasowanie / aktywowanie / dezaktywowanie /
wyszukiwanie dowolnych treści i elementów struktury.
b) Redaktor - dodawanie / edycja / kasowanie / aktywowanie / dezaktywowanie treści.
4. Zapis aktywności (każdej operacji, w tym logowania i wylogowania) użytkowników (kto/co
- np. edycja strony <link> /kiedy/skąd - itp) z możliwością podglądu raportu (sortowanie,
wyszukiwanie, filtrowania i eksport np. do csv).
5. Automatyczne wylogowywanie po 15-minutach nieaktywności.
6. Możliwość zmiany swojego hasła dla każdego użytkownika, możliwość resetu hasła z okna
logowania.
7. Hasła zgodne z polityką bezpieczeństwa, wymuszona zmiana haseł co żądany okres (okres
do ustalenia - np. 3 miesiące).
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia do akceptacji propozycji projektu graficznego strony
na etapie realizacji zamówienia, tj. po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do
wykonania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
o osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.:
Administracja Oświaty w Kluczborku, Ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, sekretariat
o za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:
Administracja Oświaty w Kluczborku, Ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork
o faksem - nr: 77-418-23-81
o mailem - przetargi@ao.kluczbork.pl
w terminie do dnia 31.05.2021 r. godz. 15:00 z dopiskiem Oferta ,,Strona internetowa".
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
2. Przedstawienie do akceptacji projektu graficznego strony www - do 7 dni roboczych od dnia
przekazania w formie elektronicznej (e-mail) przez Zamawiającego materiałów.
3. Kompletne opracowanie i wykonanie wraz z uruchomieniem strony internetowej - do 30 dni od
dnia akceptacji projektu graficznego stron.
4. Zakończenie realizacji zamówienia - nie później niż 30.07.2021 r.
Wymagania:4. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia
w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
5. Kryteria oceny ofert
Każda z ofert zostanie oceniona według poniższych kryteriów:
o cena usługi - 60%
o doświadczenie w realizacji stron internetowych dla JST - 40% (przedstawić referencje
potwierdzające wykonanie stron internetowych dla podobnej instytucji nie starsze niż 2 lata
od dnia złożenia oferty).
7. Sposób przygotowania oferty
Wykonawca składa jedną ofertę, zawierającą całość przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być
napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
i zaciągania zobowiązań.
Oferta musi zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. oferowaną cenę brutto za przedmiot zamówienia,
3. datę sporządzenia
4. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy:
Wykaz zrealizowanych usług (wraz z dokumentami poświadczającymi należytą realizację).
8. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyborze oferty w terminie do 7 dni roboczych od
ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.
9. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega możliwość wycofania zapytania bez podawania przyczyny ma każdym
etapie postępowania do czasu podpisania umowy z Wykonawcą.
Sprzęt zostanie dostarczony bezpośrednio przez Wykonawcę, z którym podpisana zostanie umowa.
Po dostarczeniu sprzętu nastąpi weryfikacja zgodności z przedstawiona ofertą oraz podpisanie
protokołu odbioru/dostarczenia.
Zamawiający zastrzega zastosowanie w treści umowy następujących zapisów:
- w treści umowy zostanie zawarty zakres zadania i zasady jego realizacji, określone zostaną
również zasady fakturowania i terminy płatności, okoliczności stosowania kar umownych oraz
rozwiązania umowy.
Kontakt:Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi
na zapytania oferentów: Bartosz Sobieraj, tel 77-4181191 w.30
Numer dokumentu:TFC.362.06.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: