Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14759119 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie czynności z zakresu obsługi księgowej
Organizator:Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Adres: ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42 678 33 78, 506-382-985,
E-mail:
Opis:Wykonanie czynności z zakresu obsługi księgowej w ramach projektu, Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie czynności z zakresu obsługi księgowej
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności z zakresu obsługi księgowej w ramach projektu,
"Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim" , II Oś
Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10
Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę
zlecenie.
Planowane obciążenie godzinowe -1600 godzin przez 19 miesięcy (średnio ok. 84 godz. miesięcznie)
Do obowiązków osoby wykonującej czynności z zakresu obsługi księgowej będzie należało między
innymi: monitorowanie finansowe projektu zgodnie z planem płatności i harmonogramem rzeczowofinansowym;
weryfikacja rachunków i faktur pod względem rachunkowym; kontrolowanie
prawidłowości rozliczeń finansowych; prowadzenie ewidencji księgowej dokumentacji projektu;
zapobieganie i raportowanie o nieprawidłowościach finansowych; archiwizowanie dokumentów
finansowych (w wersji papierowej i elektronicznej) i przechowywanie w sposób gwarantujący
należyte bezpieczeństwo danych; prowadzenie dokumentacji finansowej projektu; wyliczanie
należnych kwot wynagrodzeń i wysokości odpowiednich składek; współpraca przy
przygotowywaniu danych do sprawozdań i Wniosków Beneficjenta o Płatność; sporządzanie
wewnętrznych raportów finansowych projektu na potrzeby ŁCDNiKP.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Łódź, Kopcińskiego 29,
piętro II, pokój 209
Oferty należy złożyć do 29 stycznia 2018r.
do godz.12.00
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert 29 stycznia 2018 r, godz. 13.00
Termin składania:2018-01-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2017 - 31 sierpnia 2019.
3. Termin realizacji zamówienia 1 lutego 2018 r. - 31 sierpnia 2019 r.
Wymagania:4. Warunki gwarancji nie dotyczy
7. Warunki płatności
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie otrzymanych od Wykonawcy oświadczeń
o przepracowanych godzinach oraz wystawionego rachunku, pod warunkiem posiadania przez
Zamawiającego na rachunku bankowym projektu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu i pod warunkiem zgodności z planem wydatków do projektu
uchwalonym przez Radę Miasta Łodzi na dany rok kalendarzowy.
W przypadku osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych zgodnie z Ustawą
z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw wynagrodzenie co do zasady będzie wypłacane co miesiąc.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu zapytania ofertowego. Wypełnioną
i własnoręcznie podpisaną ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie w odpowiednim terminie.
Wiążąca jest data wpływu do Zamawiającego.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań dotyczących doświadczenia w ramach
drugiego ocenianego kryterium. Oceniane zerojedynkowo na podstawie dokumentów dostarczonych
przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
CV, świadectwo pracy lub inne odpowiadające dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie
zawodowe (np. kserokopie umów, zakresy obowiązków, oświadczenia), certyfikaty lub dyplomy
potwierdzające posiadanie wymaganej wiedzy i wykształcenia.
Z tym, że o przedstawienie powyższych dokumentów zostanie poproszony tylko wykonawca, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami;
Wykonawcy mogą się porozumiewać mailowo lub telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu.
O złożenie wymaganych dokumentów poświadczających wykształcenie ,wiedzę i doświadczenie
zostanie poproszony mailowo tylko wykonawca, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą.
13. Termin związania ofertą;
30 dni od otwarcia ofert
14. Opis sposobu obliczenia ceny;
Ceną oferty jest cena brutto za jedną godzinę.
W przypadku Zleceniobiorcy, będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej,
podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Zleceniodawcy oraz
Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin
publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które
zobowiązany jest opłacić Zleceniodawca).
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Będą pod uwagę brane dwa kryteria: cena i doświadczenie (łącznie do uzyskania maksymalnie 100
pkt).
Pierwszym kryterium o wadze 70% jest najniższa cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi
(maksymalnie 70 pkt).
Drugim kryterium o wadze 30% jest doświadczenie oceniane w sposób zerojedynkowy w sposób -
spełnia / nie spełnia (maksymalnie 30 pkt). Wymagane doświadczenie to:
o wykształcenie wyższe,
o przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy związanej ze zbliżonym zakresem zadań albo na
stanowisku księgowego.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
Wykonawca zostanie mailowo poinformowany, iż jego oferta jest najkorzystniejsza i zostanie
poproszony o dostarczenie kserokopii lub skanów wymaganych dokumentów. Następnie po ich
weryfikacji zostanie z nim podpisana umowa.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia,
Nie dotyczy
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę na takich warunkach;
Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po podpisaniu o dofinansowanie projektu nie
wcześniej jednak niż 1 lutego 2018 roku.
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w zakresie jej realizacji pod warunkiem, że
wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwalają na
prawidłowe i terminowe wykonanie usługi, pojawią się nieprzewidziane oraz niezawinione przez
Zamawiającego lub Wykonawcę okoliczności powodujące, iż realizacja Projektu nie może być
kontynuowana. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów
płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji Projektu.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Koper, tel. 506-382-985,
ewa.koper5@wp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: